نمایندگی آلفا مستر میزبانی لینوکس (Linux Alpha Master Hosting Reseller)

AMR-1
 • نامحدود فضاي ميزباني
 • نامحدود پهناي باند
 • در صورت درخواست IP اختصاصي
 • 30 اکانت اکانت نمايندگي و سي پنل مجاز
 • دارد قابليت ايجاد نماينده مستر و عادي
 • اسکريپت installatron امکانات
 • نامحدود زير دامنه
 • روزانه،هفتگي،ماهيانه بک آپ گيري منظم سرور
 • دارد قابليت بک آپ گيري توسط نماينده
 • نامحدود ديتابيس MySQL
 • نامحدود اکانت FTP
 • حرفه اي آمارگير
 • 24 ساعته پشتيباني آنلاين
 • پس از پرداخت آنلاين تحويل فوري
 • Cpanel/WHM کنترل پنل
 • ماهيانه،ساليانه پرداخت
 • %5 تخفيف پرداخت 6 ماهه
 • %10 تخفيف پرداخت ساليانه
AMR-2
 • نامحدود فضاي ميزباني
 • نامحدود پهناي باند
 • در صورت درخواست IP اختصاصي
 • 60 عدد اکانت نمايندگي و سي پنل مجاز
 • دارد قابليت ايجاد نماينده مستر و عادي
 • اسکريپت installatron امکانات
 • نامحدود زير دامنه
 • روزانه،هفتگي،ماهيانه بک آپ گيري منظم سرور
 • دارد قابليت بک آپ گيري توسط نماينده
 • نامحدود ديتابيس MySQL
 • نامحدود اکانت FTP
 • حرفه اي آمارگير
 • 24 ساعته پشتيباني آنلاين
 • پس از پرداخت آنلاين تحويل فوري
 • Cpanel/WHM کنترل پنل
 • ماهيانه،ساليانه پرداخت
 • %5 تخفيف پرداخت 6 ماهه
 • %10 تخفيف پرداخت ساليانه
AMR-3
 • نامحدود فضاي ميزباني
 • نامحدود پهناي باند
 • در صورت درخواست IP اختصاصي
 • 100 عدد اکانت نمايندگي و سي پنل مجاز
 • دارد قابليت ايجاد نماينده مستر و عادي
 • اسکريپت installatron امکانات
 • نامحدود زير دامنه
 • روزانه،هفتگي،ماهيانه بک آپ گيري منظم سرور
 • دارد قابليت بک آپ گيري توسط نماينده
 • نامحدود ديتابيس MySQL
 • نامحدود اکانت FTP
 • حرفه اي آمارگير
 • 24 ساعته پشتيباني آنلاين
 • پس از پرداخت آنلاين تحويل فوري
 • Cpanel/WHM کنترل پنل
 • ماهيانه،ساليانه پرداخت
 • %5 تخفيف پرداخت 6 ماهه
 • %10 تخفيف پرداخت ساليانه
AMR-4
 • نامحدود فضاي ميزباني
 • نامحدود پهناي باند
 • در صورت درخواست IP اختصاصي
 • 150 عدد اکانت نمايندگي و سي پنل مجاز
 • دارد قابليت ايجاد نماينده مستر و عادي
 • اسکريپت installatron امکانات
 • نامحدود زير دامنه
 • روزانه،هفتگي،ماهيانه بک آپ گيري منظم سرور
 • دارد قابليت بک آپ گيري توسط نماينده
 • نامحدود ديتابيس MySQL
 • نامحدود اکانت FTP
 • حرفه اي آمارگير
 • 24 ساعته پشتيباني آنلاين
 • پس از پرداخت آنلاين تحويل فوري
 • Cpanel/WHM کنترل پنل
 • ماهيانه،ساليانه پرداخت
 • %5 تخفيف پرداخت 6 ماهه
 • %10 تخفيف پرداخت ساليانه
AMR-5
 • نامحدود فضاي ميزباني
 • نامحدود پهناي باند
 • در صورت درخواست IP اختصاصي
 • 200 عدد اکانت نمايندگي و سي پنل مجاز
 • دارد قابليت ايجاد نماينده مستر و عادي
 • اسکريپت installatron امکانات
 • نامحدود زير دامنه
 • روزانه،هفتگي،ماهيانه بک آپ گيري منظم سرور
 • دارد قابليت بک آپ گيري توسط نماينده
 • نامحدود ديتابيس MySQL
 • نامحدود اکانت FTP
 • حرفه اي آمارگير
 • 24 ساعته پشتيباني آنلاين
 • پس از پرداخت آنلاين تحويل فوري
 • Cpanel/WHM کنترل پنل
 • ماهيانه،ساليانه پرداخت
 • %5 تخفيف پرداخت 6 ماهه
 • %10 تخفيف پرداخت ساليانه