مقالات

 نحوه فعال کردن allow_url_fopen

نحوه فعال کردن allow_url_fopen این تابع به دلیل موارد امنیتی به صورت پیش فرض در سرور و...