پنل ارسال پيامک

پنل ارسال پيامک نسخه پايهارسال سريع
ارسال زماندار
ارسال هدفمند
ارسال از نقشه
ارسال رنجي
پوشه بندي
دفترچه تلفن
دريافت
انتقال به موبايل
انتقال به سايت
انتقال دليوري
انتقال به ايميل
وب سرويس و http ندارد
ارسال هوشمند
ارسال سفارشي
منشي پيامک ندارد
پيامک از موبايل
خبرنامه پيامکي ندارد
ارسال وَپ
مسابقه ندارد
نظرسنجي ندارد
پاسخگوي هوشمند ندارد
تحليلگر پيامک ندارد


ميزان شارژ---------------------------- تعرفه فارسي
-------------------------------------------------------------------
1 تا 5،000،000 ريال -------------104 ريال
-------------------------------------------------------------------
5،000،000 تا 10،000،000 ريال--------------94 ريال
-------------------------------------------------------------------
10،000،000 تا 40،000،000 ريال------------89 ريال
-------------------------------------------------------------------
40،000،000 تا 70،000،000 ريال------------85 ريال
-------------------------------------------------------------------
70،000،000 تا 100،000،000 ريال----------80 ريال
-------------------------------------------------------------------

پنل ارسال پيامک نسخه حرفه اييارسال سريع
ارسال زماندار
ارسال هدفمند
ارسال از نقشه
ارسال رنجي
پوشه بندي
دفترچه تلفن
دريافت
انتقال به موبايل
انتقال به سايت
انتقال دليوري
انتقال به ايميل
وب سرويس و http
ارسال هوشمند
ارسال سفارشي
منشي پيامک
پيامک از موبايل
خبرنامه پيامکي
ارسال وَپ
مسابقه
نظرسنجي
پاسخگوي هوشمند
تحليلگر پيامک


ميزان شارژ---------------------------- تعرفه فارسي
-------------------------------------------------------------------
1 تا 5،000،000 ريال -------------104 ريال
-------------------------------------------------------------------
5،000،000 تا 10،000،000 ريال--------------94 ريال
-------------------------------------------------------------------
10،000،000 تا 40،000،000 ريال------------89 ريال
-------------------------------------------------------------------
40،000،000 تا 70،000،000 ريال------------85 ريال
-------------------------------------------------------------------
70،000،000 تا 100،000،000 ريال----------80 ريال
-------------------------------------------------------------------