سرور اختصاصي هتزنر

Root Server EX 4 سرور اختصاصي هتزنر

+   130,000
דמי התקנה
140,000تومان
חודשי

براي مشخصات کامل به آدرس زير در ديتا سنترهتزنر مراجعه فرماييد
100% Complete


Root Server EX 4S سرور اختصاصي هتزنر

+   130,000
דמי התקנה
140,000تومان
חודשי

براي مشخصات کامل به آدرس زير در ديتا سنترهتزنر مراجعه فرماييد
100% Complete


Root Server EX 5 سرور اختصاصي هتزنر

178,000تومان
חודשי

براي مشخصات کامل به آدرس زير در ديتا سنترهتزنر مراجعه فرماييد
100% Complete


Root Server EX 6 سرور اختصاصي هتزنر

+   181,500
דמי התקנה
199,000تومان
חודשי

براي مشخصات کامل به آدرس زير در ديتا سنترهتزنر مراجعه فرماييد
100% Complete


Root Server EX 8S سرور اختصاصي هتزنر

+   380,000
דמי התקנה
280,000تومان
חודשי

براي مشخصات کامل به آدرس زير در ديتا سنترهتزنر مراجعه فرماييد
100% Complete


Root Server EX 10 سرور اختصاصي هتزنر

+   380,000
דמי התקנה
310,000تومان
חודשי

براي مشخصات کامل به آدرس زير در ديتا سنترهتزنر مراجعه فرماييد
100% Complete


Root Server XS 13 سرور اختصاصي هتزنر

+   510,000
דמי התקנה
390,000تومان
חודשי

براي مشخصات کامل به آدرس زير در ديتا سنترهتزنر مراجعه فرماييد
100% Complete


Root Server XS 29 سرور اختصاصي هتزنر

+   1,220,000
דמי התקנה
750,000تومان
חודשי

براي مشخصات کامل به آدرس زير در ديتا سنترهتزنر مراجعه فرماييد
100% Complete