سرور اختصاصي هتزنر

Root Server EX 4 سرور اختصاصي هتزنر

+   130,000
هزینه تنظیم
140,000تومان
ماهانه

براي مشخصات کامل به آدرس زير در ديتا سنترهتزنر مراجعه فرماييد
100% Complete


Root Server EX 4S سرور اختصاصي هتزنر

+   130,000
هزینه تنظیم
140,000تومان
ماهانه

براي مشخصات کامل به آدرس زير در ديتا سنترهتزنر مراجعه فرماييد
100% Complete


Root Server EX 5 سرور اختصاصي هتزنر

178,000تومان
ماهانه

براي مشخصات کامل به آدرس زير در ديتا سنترهتزنر مراجعه فرماييد
100% Complete


Root Server EX 6 سرور اختصاصي هتزنر

+   181,500
هزینه تنظیم
199,000تومان
ماهانه

براي مشخصات کامل به آدرس زير در ديتا سنترهتزنر مراجعه فرماييد
100% Complete


Root Server EX 8S سرور اختصاصي هتزنر

+   380,000
هزینه تنظیم
280,000تومان
ماهانه

براي مشخصات کامل به آدرس زير در ديتا سنترهتزنر مراجعه فرماييد
100% Complete


Root Server EX 10 سرور اختصاصي هتزنر

+   380,000
هزینه تنظیم
310,000تومان
ماهانه

براي مشخصات کامل به آدرس زير در ديتا سنترهتزنر مراجعه فرماييد
100% Complete


Root Server XS 13 سرور اختصاصي هتزنر

+   510,000
هزینه تنظیم
390,000تومان
ماهانه

براي مشخصات کامل به آدرس زير در ديتا سنترهتزنر مراجعه فرماييد
100% Complete


Root Server XS 29 سرور اختصاصي هتزنر

+   1,220,000
هزینه تنظیم
750,000تومان
ماهانه

براي مشخصات کامل به آدرس زير در ديتا سنترهتزنر مراجعه فرماييد
100% Complete