میزبانی دانلود (Download Hosting)

مناسب برای پیکربندی فضای دانلود/آپلود

HD-1

6,400تومان
ماهانه

فضاي ميزباني 2 گيگابايت
1% Complete

پهناي باند 200 گيگابايت
10% Complete

IP اختصاصي در صورت درخواست
100% Complete

دامنه 1عدد دامنه Addon
20% Complete

زير دامنه نامحدود
100% Complete

ديتابيس MySQL ندارد
100% Complete

اکانت FTP نامحدود
100% Complete

Import / Export Backup نامحدود
100% Complete

آمارگير حرفه اي
100% Complete

پشتيباني آنلاين 24 ساعته
100% Complete

تحويل فوري پس از پرداخت آنلاين
100% Complete

کنترل پنل Cpanel
100% Complete

قابليت نصب اسکريپت ليچ ندارد
100% Complete

پرداخت ماهيانه،ساليانه
100% Complete

تخفيف پرداخت 6 ماهه %10
100% Complete

تخفيف پرداخت ساليانه %15
100% Complete


HD-2

11,200تومان
ماهانه

فضاي ميزباني 5 گيگابايت
2% Complete

پهناي باند 300 گيگابايت
15% Complete

IP اختصاصي در صورت درخواست
100% Complete

دامنه 5عدد دامنه Addon
100% Complete

زير دامنه نامحدود
100% Complete

ديتابيس MySQL ندارد
100% Complete

اکانت FTP نامحدود
100% Complete

Import / Export Backup نامحدود
100% Complete

آمارگير حرفه اي
100% Complete

پشتيباني آنلاين 24 ساعته
100% Complete

تحويل فوري پس از پرداخت آنلاين
100% Complete

کنترل پنل Cpanel
100% Complete

قابليت نصب اسکريپت ليچ ندارد
100% Complete

پرداخت ماهيانه،ساليانه
100% Complete

تخفيف پرداخت 6 ماهه %10
100% Complete

تخفيف پرداخت ساليانه %15
100% Complete


HD-3

15,200تومان
ماهانه

فضاي ميزباني 10 گيگابايت
5% Complete

پهناي باند 400 گيگابايت
20% Complete

IP اختصاصي در صورت درخواست
100% Complete

دامنه 5عدد دامنه Addon
100% Complete

زير دامنه نامحدود
100% Complete

ديتابيس MySQL ندارد
100% Complete

اکانت FTP نامحدود
100% Complete

Import / Export Backup نامحدود
100% Complete

آمارگير حرفه اي
100% Complete

پشتيباني آنلاين 24 ساعته
100% Complete

تحويل فوري پس از پرداخت آنلاين
100% Complete

کنترل پنل Cpanel
100% Complete

قابليت نصب اسکريپت ليچ ندارد
100% Complete

پرداخت ماهيانه،ساليانه
100% Complete

تخفيف پرداخت 6 ماهه %10
100% Complete

تخفيف پرداخت ساليانه %15
100% Complete


HD-4

18,400تومان
ماهانه

فضاي ميزباني 25 گيگابايت
12% Complete

پهناي باند 500 گيگابايت
25% Complete

IP اختصاصي در صورت درخواست
100% Complete

دامنه 5عدد دامنه Addon
100% Complete

زير دامنه نامحدود
100% Complete

ديتابيس MySQL ندارد
100% Complete

اکانت FTP نامحدود
100% Complete

Import / Export Backup نامحدود
100% Complete

آمارگير حرفه اي
100% Complete

پشتيباني آنلاين 24 ساعته
100% Complete

تحويل فوري پس از پرداخت آنلاين
100% Complete

کنترل پنل Cpanel
100% Complete

قابليت نصب اسکريپت ليچ ندارد
100% Complete

پرداخت ماهيانه،ساليانه
100% Complete

تخفيف پرداخت 6 ماهه %10
100% Complete

تخفيف پرداخت ساليانه %15
100% Complete


HD-5

22,400تومان
ماهانه

فضاي ميزباني 50 گيگابايت
25% Complete

پهناي باند 600 گيگابايت
30% Complete

IP اختصاصي در صورت درخواست
100% Complete

دامنه 5عدد دامنه Addon
100% Complete

زير دامنه نامحدود
100% Complete

ديتابيس MySQL ندارد
100% Complete

اکانت FTP نامحدود
100% Complete

Import / Export Backup نامحدود
100% Complete

آمارگير حرفه اي
100% Complete

پشتيباني آنلاين 24 ساعته
100% Complete

تحويل فوري پس از پرداخت آنلاين
100% Complete

کنترل پنل Cpanel
100% Complete

قابليت نصب اسکريپت ليچ ندارد
100% Complete

پرداخت ماهيانه،ساليانه
100% Complete

تخفيف پرداخت 6 ماهه %10
100% Complete

تخفيف پرداخت ساليانه %15
100% Complete


HD-6

28,000تومان
ماهانه

فضاي ميزباني 100 گيگابايت
50% Complete

پهناي باند 800 گيگابايت
40% Complete

IP اختصاصي در صورت درخواست
100% Complete

دامنه 5عدد دامنه Addon
100% Complete

زير دامنه نامحدود
100% Complete

ديتابيس MySQL ندارد
100% Complete

اکانت FTP نامحدود
100% Complete

Import / Export Backup نامحدود
100% Complete

آمارگير حرفه اي
100% Complete

پشتيباني آنلاين 24 ساعته
100% Complete

تحويل فوري پس از پرداخت آنلاين
100% Complete

کنترل پنل Cpanel
100% Complete

قابليت نصب اسکريپت ليچ ندارد
100% Complete

پرداخت ماهيانه،ساليانه
100% Complete

تخفيف پرداخت 6 ماهه %10
100% Complete

تخفيف پرداخت ساليانه %15
100% Complete


HD-7

40,000تومان
ماهانه

فضاي ميزباني 200 گيگابايت
100% Complete

پهناي باند 2000 گيگابايت
100% Complete

IP اختصاصي در صورت درخواست
100% Complete

دامنه 5عدد دامنه Addon
100% Complete

زير دامنه نامحدود
100% Complete

ديتابيس MySQL ندارد
100% Complete

اکانت FTP نامحدود
100% Complete

Import / Export Backup نامحدود
100% Complete

آمارگير حرفه اي
100% Complete

پشتيباني آنلاين 24 ساعته
100% Complete

تحويل فوري پس از پرداخت آنلاين
100% Complete

کنترل پنل Cpanel
100% Complete

قابليت نصب اسکريپت ليچ ندارد
100% Complete

پرداخت ماهيانه،ساليانه
100% Complete

تخفيف پرداخت 6 ماهه %10
100% Complete

تخفيف پرداخت ساليانه %15
100% Complete