اخبار

آخرین اخبار ايرنا هاست
۲۰ اسفند ۱۳۹۲

*****قابل توجه کليه  نمايندگان سرويسهاي نمايندگي آلفا مستر*** ايجاد و ميزباني  اکانتهاي با موضوع چتروم و جامعه مجازي به هرنحو در بستر  سرويس نمايندگي آلفا  ممنوع مي باشد و اکانتهاي با موضوع فوق  بدون هر گونه اطلاع رساني  مسدود خواهد شد. بديهي مي باشد که نمايندگان  اين موضوع را ميبايست به زيرمجموعه خود اطلاع داده و در صورت تکرار و اصرار  نماينده يا هر يک از زيرمجموعه ايشان،...


بیشتر »